Bound and leaky modes in PT-symmetric epsilon-near-zero metamaterial slabs